Słownik biznesplanów i dotacji

Tutaj będą wrzucane definicje i słownik z nowomowy biznesplanów.

Domownik –(pojęcie z dotacji m.in. KRUS) osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

            Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo.

Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu

Pomoc de minimis to wsparcie finansowe o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku. Komisja UE stosuje zasadę o drobnych wielkościach – o wartości progowej nieprzekraczającej 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro. Jeśli przekroczymy te kwoty zwiększa się ilość formalności i obostrzeń dla wsparcia.

Formularz de minimis – Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Poniżej kilka uwag nt. jego wypełnienia.

a) Osoby starające się o dotacje z PUP powinny wypełnić tylko część A i C formularza, oraz podpisać niniejszy dokument na ostatniej stronie.

b). Podane informacje winny dotyczyć planowanej działalności gospodarczej w odniesieniu, do której Wnioskodawca ubiega się o dotacje.

c) Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

d) Właściwą formą prawną, w przypadku dotacji z PUP będzie zawsze „inna forma prawna”. A dokładnie: Indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej.

e) Jeżeli w ramach działalności przewiduje się zatrudnienie do 9 pracowników, wielkość wnioskodawcy klasyfikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo.

f) Data utworzenia – podaje się tu przewidzianą datę uruchomienia firmy, lub czas uruchomienia firmy względem momentu przyznania dotacji np. uruchomienie firmy w przeciągu 2 tygodni od momentu przyznania środków z Funduszu Pracy.

Kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) – umownie przyjęty w polskich urzędach, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze. PKD ustala symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas.  Dostępny na stronie http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html

Identyfikator gminy– system jest składnikiem Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) i zawiera identyfikatory oraz nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju. W wielu wnioskach musimy wpisać ten 7 cyfrowy numer, dostępny na stronie http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie urzędy marszałkowskie województw podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Dotacje RPO mogą się więc różnić w zależności od uwarunkowań regionu, które w dokumencie określa zarząd województwa.

Ewaluacja  projektu to praktyczny proces, którego zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Warto więc pamiętać o tym, by po zrealizowanym przedsięwzięciu (a czasem nawet w trakcie jego trwania) przeprowadzić ewaluację, bo jest ona oceną wartości projektu. Przeprowadzą ją instytucja w porozumieniu z podmiotem(beneficjentem) dotacji. Podpisując umowę dotacyjną często spotykamy się z ewaluacją na końcu projektu, po wydaniu wszystkich środków i po określonym czasie. Jeśli wszystkiego dopilnowaliśmy, nie ma się czego bać.

Koszty kwalifikowalne – koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Wydatkami kwalifikowalnymi są nazywane te koszty, które zostały poniesione przez przedsiębiorców podczas prowadzenia przez nich projektu o dotacje z funduszy Unii Europejskiej w okresie ich kwalifikowalności i kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego im dofinansowania.

Innowacja, innowacyjność– jest to każda zmiana w przedsiębiorstwie, która została dokonana w celu uzyskania nowego produktu, nowej usługi bądź nowej jakości. Może być to zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowa, prowadząca do udoskonalenia produktu. O innowacji można mówić na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie kraju, na poziomie świata, stawiając coraz wyższe wymagania w odniesieniu do tego, na jakim poziomie dana zmiana jest nowością. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka. Zjawiska innowacyjne są dynamiczne. Wszystko zaczęło się od innowacji produktowych i procesowych, ale obecnie wyróżnia się także np. innowacje organizacyjne. Jakiekolwiek próby doprecyzowania, że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie, czyli przyklejanie etykietek, jest trochę sprzeczne z samą ideą innowacji. Innowacja to jest zmiana.

Dodaj komentarz