Newsletter 14.12.2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To doskonała sposobność dla konsorcjów przemysłowych lub naukowo-przemysłowych na realizację innowacyjnych projektów. link

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach nowego Programu pk. PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Konkurs obejmuje 15 sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności. Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe. link

6 grudnia br. otwartych zostało 12 nowych konkursów z obszaru Infrastruktura badawcza.
Wnioski można składać do 12 marca 2024 r. link

Nowe konkursy dotyczą kierunków:

  • INFRADEV: Rozwój, konsolidacja i optymalizacja europejskich infrastruktur badawczych oraz dalsze utrzymanie ich światowego znaczenia;
  • INFRAEOSC: Wsparcie otwartego dostępu, tzw. ekosystemu FAIR i EOSC;
  • INFRATECH: Nowa generacja narzędzi i metod naukowych, zaawansowane rozwiązania cyfrowe.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) otworzyło 7 konkursów na bezpłatny dostęp do swoich infrastruktur badawczych. Konkursy kierowane są do przedstawicieli środowiska akademickiego, przemysłu, MŚP, czyli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. JRC uruchomiło dostęp do siedmiu różnych obiektów na zasadzie relevance-driven, czyli wykorzystania infrastruktury w celach niekomercyjnych. link

  • Nabory trwają (w zależności od konkursu) do 29 lutego lub 3 marca 2024 r.

Europejski projekt euROBIN uruchomił konkurs dla stron trzecich (FSTP/Open Call #2), w którym przeznacza fundusze na projekty związane z tematyką robotyki Projekt euROBIN przeznacza w otwartym konkursie 720 tys. euro na dofinansowanie maksymalnie 12 projektów. Aplikujące podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 60 tys. euro.. link

  • Wnioski można składać do 14 lutego 2024 r. (17:00 CET)

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie ERC Proof of Concept Grant (ERC PoC 2024).Grant jest dedykowany laureatom grantów badawczych ERC: Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy. ERC PoC jest przeznaczony na komercjalizację wyników badań osiągniętych w ramach realizowanego projektuWysokość grantu wynosi ryczałtowo 150 tys. euro, a przyznawany jest on na okres 18 miesięcy.Aplikować o grant mogą główni badacze (principal investigators) w projektach ERC aktualnie trwających, a także w tych, które zostały zakończone po 1 stycznia 2023 r. link

Finansowany z Horyzontu Europa projekt FIDAL uruchomił konkurs dla stron trzecich/FSTP (Open Call #1) dotyczący zastosowań technologii 5G. Proponowane w ramach konkursu zastosowania technologii 5G powinny odnosić się do jednego z głównych obszarów zidentyfikowanych w projekcie: Media, Rozrywka, Służby ratunkowe, Aplikacje i Usługi krytyczne czasowo. link

  • Budżet konkursu to 4 mln euro.
  • Wnioski można składać do 20 grudnia br.

Webinarium „Eksport łodzi do USA – Jak odnieść sukces?” link